REZIDENČNÍ MÍSTO 

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo 2024 pro lékaře 

Jednatel DD ordinace s.r.o., Ruských legií 352, 377 01 Jindřichův Hradec,  MUDr. Daniel Dražan,  na základě zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech) vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2024 v oboru Pediatrie v počtu 1.

Příjem přihlášek do výběrového řízení je ukončen dnem: 30.7.2024 ve 12:00. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Adresa a způsob podání přihlášky: Poštou nebo osobně na adresu: DD ordinace s.r.o., Ruských legií 352, 377 01 Jindřichův Hradec

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou uchazeče a označena „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2024 – PEDIATRIE – NEOTEVÍRAT.“ 

 Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou:

Přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách MZČR https://mzd.gov.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2024/ 

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů podle vyhlášky č. 186/2009, Sb.

 

Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení: 

 

Výběrové řízení se uskuteční dne 5.8.2024 ve 13:00 hodin na adrese DD ordinace s.r.o., Ruských legií 352, 377 01 Jindřichův Hradec.

V případě dotazů kontaktujte jednatele DD ordinace na e-mailové adrese daniel@danieldrazan.cz nebo telefonním čísle 724144732.

 

V Jindřichově Hradci, dne 20.5.2024

Jednatel DD ordinace s.r.o. MUDr. Daniel Dražan